Melding uitgelicht


 

Gemeente Vlissingen gaat voor behoud van boerderij Vlugtenburg (26 juni 2012).

Behoud van boerderij Vlugtenburg in Oost-Souburg lijkt een stap dichterbij. De boerderij aan de Schroeweg (en op zichtafstand van de A58) die in het verleden deel uitmaakte van de gelijknamige buitenplaats, heeft de belangstelling van het gemeente- bestuur. Na diverse verontrustende berichten in de media over de onder- houdsstaat en mogelijke toekomstige plannen (sloop) heeft de gemeente de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) en de SCEZ gevraagd om een eerste advies uit te brengen over de cultuur- historische waarde en vooral de bouw- kundige staat van de bebouwing.

Op 26 juni jl. hebben vertegenwoordigers van de BSZ en de SCEZ en enkele betrokken beleidsambtenaren een bezoek op locatie gebracht, de bevindingen zullen na het zomerreces richting de gemeente gecommuniceerd worden.

 

Restauratie Vlissingse Scheldekraan begonnen (8 maart 2012).

Op donderdag 8 maart is in Vlissingen begonnen met de restauratie van de Scheldekraan. De werkzaamheden startten met het verplaatsen van de twee onderdelen van de kraan, de toren en de giek, van de Koningsweg naar een locatie bij de Machinefabriek. Na restauratie zal de kraan hier ook blijven staan op een restant van de oorspronkelijke kraanbaan.

 

Het project wordt gefinancierd door Europa, de gemeente Vlissingen en particuliere investeerders. Volgens plan zal de oude torenkraan, die op 10 maart 1950 in gebruik werd gesteld, op 1 juli 2012 weer overeind staan.

 

 

Monumentale panden Engelse wijk behouden (31 okt. 2011).

Woningcorporatie l'Escaut en de gemeente Vlissingen hebben besloten de cultuurhistorisch waardevolle panden in de Engelse wijk in Vlissingen te behouden. De woningcorporatie wilde de woningen uit de periode 1923-'24 slopen, omdat renovatie te duur zou zijn. Het ingeschakelde Amsterdamse architectenbureau Van Stigt concludeerde echter onlangs dat de panden zeer waardevol zijn en dat de renovatie niet zo duur hoeft te zijn als l'Escaut had berekend. Op korte termijn zal nu een nieuw voorstel voor renovatie door de woningcorporatie gepresenteerd worden.

 

Bedreigd pand Terneuzen mogelijk gemeentelijk monument (11 juni 2011).

Na een aantal gesprekken intern en uitvoerig beraad heeft wethouder Bos van de gemeente Terneuzen besloten het college te adviseren om het pand Nieuwstraat 20 in Terneuzen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het object uit circa 1820 is de voormalige woning van de directeur van Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Diverse Terneuzenaars vreesden dat de woning zou moeten wijken voor geplande nieuwbouw op deze locatie. Met de uitspraak van de wethouder lijkst het voortbestaan van dit cultuurhistorisch waardevolle pand veiliggesteld.

 

 

 

 

 

 

Pand Nieuwstraat 20 in Terneuzen. Binnenkort wellicht een gemeentelijk monument?!

 

Dreigende sloop van mogelijk oudste huis van Heikant (24 dec. 2010).

Afgelopen september werd bij het Meldpunt melding gemaakt van de dreigende sloop van mogelijk het oudste huis van Heikant. Nadat in eerste instantie de sloop werd stilgelegd, werd half november door de gemeente Hulst een omgevingsvergunning voor sloop verleend. Het eeuwenoude pand, gelegen aan de Julianastraat nabij de Belgische grens, heeft in het verleden niet alleen dienst gedaan als boerenwoonhuis, maar volgens sommigen ook als tolhuis.

 

Hoewel het pand door jarenlange leegstand enigszins in verval is geraakt, kan het desalniettemin als authentiek en karakteristiek voor de regio bestempeld worden. Dit geldt zowel voor het interieur als voor het exterieur. Helaas spreekt een ‘eenvoudig’ woonhuis zoals dit object minder tot de verbeelding dan een kerk, molen of kasteel. En dit wordt nog eens versterkt als de staat van onderhoud slecht is. Toch is het jammer dat op deze manier behoudenswaardige objecten voor de gemeenschap verloren gaan. Want in opgeknapte staat en mét meer kennis over de geschiedenis van een dergelijke pand zouden beduidend meer inwoners zich sterk maken voor behoud. Daarentegen gaat nu een historisch pand verloren, zelfs zonder dat het goed voor het nageslacht is vastgelegd.

 

In een reactie aan het voorportaal van het Meldpunt heeft de ambtenaar belast met monumenten laten weten dat de gemeente sloop niet kan weigeren. Tevens gaf de ambtenaar aan dat de gemeente het desbetreffende pand niet als bijzonder of behoudenswaardig beschouwt en nu eenmaal niet alles behouden kan blijven. De coördinator van het Meldpunt kan zich in deze laatste uitspraak vinden. Voorwaarde is dan wel dat bij de gemeente bekend is welke behoudenswaardige objecten zich in de gemeente bevinden. Zolang er geen goede inventarisatie heeft plaatsgevonden en een gemeentelijk monumentenbeleid ontbreekt zal van een goede afweging bij sloopaanvragen geen sprake kunnen zijn.

 

Hopelijk zal in 2011 het behoud van het gebouwde erfgoed in de gemeente Hulst beter geborgd kunnen worden. Helaas zal een dergelijke borging voor het pand aan de Julianastraat te laat komen…

 

Klik hier voor een artikel over dit onderwerp in dagblad BN De Stem.

 

Westkapels Zuiderhoofd wordt vernieuwd (9 sept. 2010).

Het Zuiderhoofd in Westkapelle, dat al geruime tijd in slechte staat verkeert, zal binnenkort onder leiding van het Waterschap worden opgeknapt. De kosten ervan, circa € 450.000,-, zullen grotendeels voor rekening komen van de gemeente Veere, Projectbureau Zeeweringen, sportvisserij Zuid-West Nederland, sportvisserij Nederland en het Waterschap. Daarnaast wordt gerekend op een bijdrage van de Provincie. Alle genoemde partijen zijn op een bepaalde manier betrokken bij het Zuiderhoofd. Zo liggen beheer en onder- houd van het paalhoofd bij het Waterschap en van het plankier bij de gemeente. 

 

Restauratie Hof Kromwege gestart (24 aug. 2010).

Recent is gestart met de restauratie van de 17e-eeuwse woning van Hof Kromwege in Oost-Souburg. Jarenlang bevond het boerenwoonhuis in een dermate vervallen staat, dat voor toekomstig behoud gevreesd moest worden. Doordat het dak op verschillende plaatsen open lag, ging het verval extra hard. Op het laatste moment is het tij dan toch gekeerd voor dit rijksmonument uit 1664. Het houtwerk zal grotendeels vervangen worden en ook zal het metselwerk worden aangepakt. Volgens de planning wordt het casco eind oktober opgeleverd, waarna eigenaar wooncorporatie Woonburg er een (tijdelijk) informatiecentrum in zal vestigen. Helaas kon het nabijgelegen bijbehorende varkenshok enige weken geleden niet aan de slopershamer ontkomen.

 

2009 Goed jaar voor kleine cultuurhistorische elementen (15 febr. 2010).

Het project Herstel kleine cultuurhistorische elementen in Zeeland is vorig jaar een groot succes geweest. In 2009 werden via dit project van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)  circa tweehonderd kenmerkende landschapselementen in oorspronkelijke staat hersteld. Het merendeel van de herstelde objecten maakt deel uit van het agrarisch erfgoed, zoals toegangshekken, bakketen, makelaars en vensterluiken.

 

 

 

 

                                    (Klein cultuurhistorisch erfelement) 

 

Monumentale panden in IJzendijke gesloopt (13 nov. 2009).

Sinds begin november 2009 is IJzendijke een stukje gebouwd erfgoed armer.  Nadat de bezwaren van enkele particulieren en Bond Heemschut niet ontvankelijk waren verklaard door de gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepsschriften, ging de eigenaar tot sloop over. De deskundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zei met pijn in haar hart de panden verloren te zien gaan. Zij zag echter geen wettelijke mogelijkheden om afbraak te voorkomen.  En zo hebben parels van baksteen plaats moeten maken voor een muur in ‘oude stijl met Damse Abdijmoef’.

 

In augustus jl. kwam bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland de melding binnen over de dreigende sloop van de twee historische panden in de binnenstad van IJzendijke. Door de gemeente Sluis was reeds een sloopvergunning afgegeven voor beide objecten, het zogenoemde schippershuis uit circa 1600 op Nassaustraat 12 en een rijkelijk gedecoreerd pand uit 1898 op Nassaustraat 10. De gemeente Sluis lichtte toe zich in de sloop en de nieuwbouwplannen te kunnen vinden.

Ondanks jarenlang achterstallig onderhoud, was de voornaamheid van het schippershuis tot op vorige week nog af te lezen: alleen de stenen trap naar de ingang maakte dit al duidelijk. Oorspronkelijk was het schippershuis een oud kadehuis, dat waarschijnlijk kort na 1600 aan de toenmalige haven gebouwd werd. Het authentieke schippershuis was mogelijk het oudst bewaarde woonhuis van IJzendijke. De voorgevel van het belendende pand uit 1898 was eveneens zeer authentiek. De gevel had fraaie details, gedecoreerde ontlastingsbogen, sierlijk vormgegeven muurankers en rijk bewerkte houten gootklossen.

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is overtuigd van de monumentale waarde van beide panden. Begin november brachten twee contactpersonen voor Zeeland een bezoek aan de gemeente Sluis en inspecteerden daarbij eveneens de Nassaustraatpanden. Zij kwamen tot de conclusie dat een plek op een monumentenlijst niet zou misstaan. Plaatsing op de Rijksmonumentenlijst behoorde echter niet tot de mogelijkheden, aangezien de lijst met monumenten van voor de wederopbouw sinds kort in slechts zeer uitzonderlijke gevallen mag worden aangevuld met gebouwen van nationale of zelfs internationale allure. En die status hadden beide objecten niet. Aangezien de gemeente Sluis geen gemeentelijke monumentenlijst heeft, bleek het toekennen van een beschermde status niet mogelijk. Met uiteindelijk vorige week afbraak tot gevolg.

Met de afbraak van de panden Nassaustraat 10 en 12 gaan voor IJzendijke niet alleen twee monumentale woonhuizen verloren, maar verliest de Nassaustraat eveneens een belangrijk deel van haar historische westelijke gevelwand (foto's: Willem Verplanke en Lau de Smet).

 

Watergebouw in Vlissingen mag blijven staan (4 nov. 2009).

Het restant van het watergebouw aan de Edisonweg in Vlissingen blijft voorlopig behouden. Dit is de uitkomst van een overleg tussen enkele particuliere monumentenorganisaties en de gemeente Vlissingen, dat gisteren plaatsvond. Het object uit 1873, dat oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van het spooremplacement bij het voormalige station Vlissingen-Stad, werd begin september ternauwernood van de sloop gered.

Student Sebastiaan Kas meldde het watergebouw bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland, nadat hij op  7 september zijn zojuist gekraakte nieuwe onderkomen afgegrendeld aantrof. Zowel door Sebastiaan Kas, SCEZ als Bond Heemschut/Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ)  werd contact opgenomen met de gemeente Vlissingen met het nadrukkelijke verzoek om, vanwege het unieke karakter van het watergebouw, van de voorgenomen sloop af te zien (foto: Sebastiaan Kas).

 

De gemeente heeft gisteren hieraan gehoor gegeven en de sloop tot nader tijdstip opgeschort. Zij heeft tevens Bond Heemschut uitgenodigd om na te denken over mogelijkheden van behoud en herbestemming van het watergebouw.

Opname van 10 oktober 2009 na sloop van de omliggende loodsen (foto: Hans Schwartz) en afbeeldingen van het watergebouw in oorspronkelijke staat (bron: Zeeuws Archief)

Op maandag 2 november jl. besteedde Omroep Zeeland in een rapportage voor zowel radio als tv aandacht aan deze specifieke melding en het Meldpunt Erfgoed Zeeland in het algemeen. De tv-uitzending is terug te zien via Uitzending Gemist op de website van Omroep Zeeland, programma Zeeland Nu, menukeuze “20091102” (vanaf 6:30min.).

 

Weeghuisje van weegbrug in Goes behouden (29 juni 2009).

In maart jl. maakte een inwoner van Goes melding van de weegbrug aan de Westhavendijk in Goes. De melder maakte zich zorgen om het behoud van het object i.v.m. de plannen voor de nieuwe wijk Waterstad Goese Schans en een aquaduct ten noorden van de Ringbrug. Al in 2005 had de commissie Grondgebied van de gemeente Goes de erbarmelijke staat van het object ter sprake gebracht. Vervolgens bleek de commissie in de vergadering van 29 augustus van dat jaar unaniem van oordeel dat de weegbrug als klein monument in stand gehouden moest worden.

In de afgelopen jaren is aan het verval echter geen halt toegeroepen. Bij navraag bij de gemeente Goes eind mei 2009 bleek dat het college in de eerstkomende vergadering een besluit zou nemen over de toekomst van de weegbrug. Inmiddels is bekend geworden dat in ieder geval het huisje van de weegbrug verplaatst zal worden naar het museumterrein van de Stoomtrein Goes - Borsele (SGB) in Goes-Zuid. Hier zal het als onderdeel van een reconstructie van een spoorwegbedrijf uit de jaren dertig van de twintigste eeuw weer opgebouwd worden. Half september is richting het Meldpunt gecommuniceerd dat de gemeente € 5.000,- heeft bijgedragen om zowel weegbrug als -huisje te verplaatsen. Op 17 november is het weeghuisje aan de Ringbrug verplaatst naar het terrein van de SGB. Het weeghuisje krijgt een plek vlakbij de goederenloods. Vrijwilligers zullen het gebouwtje opknappen. Naast het weeghuisje komt een weegbrug, echter zonder bascule (foto: gemeentearchief Goes).

Klik hier voor een kort beeldverslag van het transport van het weeghuisje naar het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele (bron: PZC, 17 november 2009).

 

 

 

 


 


   
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


De laatste website aanpassingen hebben op 4 december 2018 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.